Contact

Bel (030) 273 93 84

Revalidatie Impact zoekt nieuwe leden voor Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van Stichting Revalidatie Impact is op zoek naar twee nieuwe leden. Stichting Revalidatie Impact, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, de Patiëntenfederatie en Revalidatie Nederland, zet zich in om de revalidatiezorg in Nederland te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars, inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie.

De Wetenschappelijke Raad speelt een cruciale rol binnen Stichting Revalidatie Impact. De Raad adviseert het bestuur over inhoudelijke doorontwikkeling van generieke- en diagnose-specifieke uitkomstmaten, data-uitgifte en aansluiting van bestaande MSR-registraties. De Wetenschappelijke Raad toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting.

De Wetenschappelijke Raad bestaat na toetreding van de nieuwe leden uit zes onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden die zo’n vier keer per jaar vergaderen. Vanwege uittreding van één lid en uitbreiding van het aantal zetels zoekt de Wetenschappelijke Raad twee nieuwe leden. De Raad nodigt revalidatieartsen en/of onderzoekers met ervaring in klinimetrie binnen de revalidatiegeneeskunde van harte uit om zich kandidaat te stellen. Meer informatie is te vinden in de Taakomschrijving Wetenschappelijke Raad Stichting Revalidatie Impact: profiel- en taakomschrijving Wetenschappelijke Raad.

De sollicitatiegesprekken vinden in mei plaats met de voorzitter van Stichting Revalidatie Impact, de voorzitter Wetenschappelijke Raad en de directeur van Stichting Revalidatie Impact. Belangstelling voor de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Revalidatie Impact, kan tot 24 april 2024 kenbaar gemaakt worden door een CV en korte motivatie te sturen naar Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact, s.heintzbergen@revalidatie-impact.nl.

Binnen Stichting Revalidatie Impact heeft de Expertgroep Kinderen zich gebogen over de uitwerking van een uitkomstmaat voor de kinderrevalidatie. In oktober 2021 is deze uitkomstmaat (in pilotfase) voor de kinderrevalidatie toegevoegd aan de Revalidatie Impact Scores. Het betreft een uitkomstmaat die berekend wordt uit resultaten van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). De pilotinstellingen hebben de COPM ingezet bij de Therapeutische Peuter Groep (TPG) en bij Mytylschoolkinderen in de leeftijd tot en met 8 jaar. Zij hebben de verzamelde data aangeleverd en deze is opgenomen in het dashboard ‘Revalidatie Impact Scores’ van DHD. In januari 2024 is de pilot afgerond met een evaluatie. Hierbij zijn de in de pilot opgedane ervaringen beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  1. De resultaten zijn input voor gesprek om kwaliteit van zorg te verbeteren (goede benchmarkinformatie);
  2. De COPM is praktisch goed bruikbaar;
  3. Ouders zien de COPM als meerwaarde.

Uit de evaluatie blijkt dat de COPM het patiëntgericht werken en het leveren van maatwerk bij deze groepen kinderen bevordert. De uitkomstmaat, berekend uit COPM scores bij start en evaluatie, geeft mooie input voor het gesprek over kwaliteit van zorg. Daarnaast blijkt dat de COPM praktisch goed bruikbaar is. Ook ouders zien de COPM als meerwaarde. Besloten is dan ook om voor deze groepen kinderen de COPM als uitkomstmaat toe te voegen aan de Revalidatie Impact Scores.

Concreet betekent dit dat ook alle andere instellingen met ingang van 1 april 2024 de uitkomsten van de COPM kunnen aanleveren voor de TPG en Mytylschoolkinderen in de leeftijd tot en met 8 jaar.

 

Meer informatie over de COPM is hier terug te lezen.

 

 

 

Vanaf 21 februari 2024 is de nieuwe versie (versie 3.0) van het datamodel voor de Revalidatie Impact Scores beschikbaar. In deze nieuwe versie is de data aanlevering uitgebreid met onder andere:

  • scores voor de PROMIS vragenlijst voor mobiliteit;
  • de PROMIS CAT-score voor de verschillende PROMIS-meetinstrumenten;
  • de optionele aanlevering van opname-, ontslag- en/of amputatiedatum bij de PROMIS meetinstrumenten.

 

Meer informatie over bovenstaande en andere wijzigingen is te vinden in de datadictionary en in bijgaande toelichting op de nieuwe release. Vragen? Mail naar info@revalidatie-impact.nl

Vanuit Stichting Revalidatie Impact is er, vanwege de raakvlakken, regelmatig afstemming met MUREVAN onderzoekers. MUREVAN staat voor: Meten van Uitkomsten van REVAlidatie in Nederland.

 

MUREVAN is een onderzoeksproject van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU), waarop ZonMw toezicht houdt. Het voornaamste doel van het MUREVAN onderzoeksproject is het selecteren van meetinstrumenten om inzicht te krijgen in de revalidatie. Dit willen onderzoekers van MUREVAN bereiken door een valide meetinstrument, een selectie van generieke zelfrapportage vragenlijsten (PROMs) voor het meten van zelfredzaamheid/fysiek functioneren, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en de behaalde resultaten op instellingsniveau in kaart brengen.

 

Uitkomsten van het MUREVAN onderzoek zijn heel nuttig voor de keuze van uitkomstmaten binnen Stichting Revalidatie Impact. In totaal zijn 700 revalidanten nodig voor het onderzoek om de selectie van vragenlijsten goed te kunnen beoordelen. Op dit moment is ongeveer 50% van de gewenste inclusies binnen MUREVAN gerealiseerd. Daarbij zijn de inclusies niet evenredig over diagnosegroepen verdeeld. Er zijn vooral nog veel inclusies uit de diagnosegroepen neurologie (zoals MS en NMZ) en klinische dwarslaesie nodig.

Verzoek aan revalidatie-instellingen en hun artsen

Om het beoogde aantal inclusies vanuit m.n. de diagnosegroepen klinisch Dwarslaesie en Neurologie (MS en NMZ) te kunnen halen, worden nog revalidatiecentra/ziekenhuizen gezocht die willen deelnemen aan het MUREVAN onderzoek voor deze diagnosegroepen.

 

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Mourits via b.mourits@dehoogstraat.nl.

 

Deze uitgave informeert u onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Revalidatie Impact voorloper met voldoen aan eisen voor Kwaliteitsregistraties;
  • Uitbreiding Revalidatie Impact Scores dashboard;
  • Integratie Nederlands CP register;
  • Nieuw bestuurslid Annetje de Rooij.

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact jan. 2024

De voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te lezen in het archief. Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Revalidatie Centrum De Hoogstraat. Utrecht

Heb je een vraag?

Neem contact op