Contact

Bel (030) 273 93 84

Privacybeleid

Stichting Revalidatie Impact stelt zich ten doel de revalidatiezorg verder te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie. Door resultaten met elkaar te vergelijken kunnen revalidatie-instellingen leren en verbeteren.

Stichting Revalidatie Impact hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Revalidatie Impact houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Revalidatie Impact zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van revalidatiepatiënten
Persoonsgegevens van patiënten die zijn of worden behandeld in een instelling voor medisch-specialistische revalidatie worden door Stichting Revalidatie Impact verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de doelstelling van Stichting Revalidatie Impact.

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:
– Besluiten van bestuur en algemene ledenvergadering van Revalidatie Nederland;
– Besluiten van bestuur en algemene ledenvergadering van VRA, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Revalidatie Impact de volgende gegevens over revalidatiepatiënten vragen:
– Algemene patiëntgegevens. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor de analyse van alle uitkomstmaten (zowel generieke als diagnose-specifieke uitkomstmaten);
– Diagnose-specifieke patiëntgegevens. Dit zijn gegevens die alleen nodig zijn voor analyses binnen de desbetreffende diagnose(groep);
– Deze gegevens omvatten de uitkomstmaten (minimaal een begin- en eindmeting, inclusief de datums en de itemscores);
– Instellingsgegevens (instelling, locatie, team (optioneel)).

De eerste twee gegevensgroepen worden gebruikt voor case mix correctie en subgroep-analyse. De derde groep bevat de uitkomstmaten zelf. De vierde groep wordt gebruikt om tussen instellingen en het landelijk gemiddelde, locaties onderling en eventueel teams, ook onderling, te spiegelen.
De specificaties van de op te vragen gegevens staan op de website van Stichting Revalidatie Impact (https://www.revalidatie-impact.nl/)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
– Het verzorgen van de website van Stichting Revalidatie Impact;
– Het verzamelen, opslaan, analyseren en in een dashboard presenteren van aangeleverde patiëntgegevens en behandelresultaten;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van het relatiebeheer systeem van Stichting Revalidatie Impact.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Revalidatie Impact bewaart uw gegevens niet langer dan volgens de wet mag en nodig is. Hoe lang we de gegevens bewaren verschilt per doel. De Revalidatie Impact gegevens blijven bewaard zolang de Stichting Revalidatie Impact er is. Bij wetenschappelijk onderzoek met patiënten blijven de gegevens tot 15 jaar na het einde van het onderzoek bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd, dan wel uit geautomatiseerde systemen verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Stichting Revalidatie Impact van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Wijziging van het privacy statement
Dit privacy statement is vastgesteld door het Bestuur van Stichting Revalidatie Impact op 17 januari 2020. Stichting Revalidatie Impact behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Wanneer het statement is gewijzigd, wordt dit via de website van Stichting Revalidatie Impact gecommuniceerd (https://www.revalidatie-impact.nl/).

Contactgegevens
Stichting Revalidatie Impact
Oudlaan 4, Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Mailadres: info@revalidatie-impact.nl

Heb je een vraag?

Neem contact op