Contact

Bel (030) 273 93 84

Oproep voor deelname aan pilot 6MWT

Pilotinstellingen gevraagd

Binnen Stichting Revalidatie Impact is de Expertgroep Amputatie actief aan de slag gegaan met een uitkomstmaat voor patiënten met een beenamputatie. Hierbij is door de Wetenschappelijke Raad en Expertgroep Amputatie het uitgangspunt meegegeven aan te sluiten bij de FMS richtlijn, waaruit de keuze voor een uitkomstmaat gebaseerd op de 6MWT volgde. Bij elke nieuwgekozen uitkomstmaat wordt met een aantal revalidatie-instellingen een pilot doorlopen.  Stichting Revalidatie Impact is daarom op zoek naar revalidatie-instellingen die ervaring hebben met het gebruik van de 6MWT.

Wie is enthousiast om voor deze uitkomstmaat deel te nemen aan de pilot en daarmee de revalidatiezorg bij beenamputatie verder te brengen?

Geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging om nog voor de zomervakantie gezamenlijk de aanpak af te stemmen. De pilot gaat na de zomer van start. Vanaf het najaar 2024 is het Revalidatie Impact Scores systeem ingericht om 6MWT-gegevens te ontvangen.

Aanmelden of vragen?

Neem contact op met Inge Verhoogt, Business Intelligence Specialist. i.verhoogt@revalidatie-impact.nl

 

Meer informatie

Dataverzameling

De dataverzameling betreft patiënten met amputatiehoogte syme en daarboven. In deze pilot zullen de gegevens worden aangeleverd bij DHD via een voor revalidatie-instellingen bekende route. De dataverzameling zal gaan via een .csv- of .xml-formaat en over dezelfde infrastructuur als de andere Revalidatie Impact Scores (bij klinische CVA de USER, bij chronische pijn de PDI en voor TPG en mytylschoolkinderen tot en met 8 jaar de COPM). Pilotinstellingen kunnen hun eigen gegevens terugzien in het Revalidatie Impact Scores dashboard. Ook kunnen ze de gemiddelde scores van de benchmark (de andere pilotinstellingen) terugzien.

In aansluiting bij de bestaande opbouw van de Revalidatie Impact Scores wordt gevraagd meetparen aan te leveren, bestaande uit een begin- en eindmeting. Omdat bij deze patiënten een beginmeting niet altijd mogelijk is, kunnen instellingen hiervoor de waarde ‘999 – niet van toepassing’ gebruiken. Grofweg worden de volgende gegevens aangeleverd:

 • Afnamedatum en soort meting (begin-/ tussen-/ eindmeting);
 • De in 6 minuten afgelegde afstand in meters;
 • Of er gebruik is gemaakt van een loophulpmiddel;
 • De lengte van het parcours;
 • ICD-10 code van de hoofddiagnose;
 • Zorgtrajectnummer.

Evaluatie pilot

Een half jaar na aanlevering van de eerste gegevens, zal de pilot worden geëvalueerd. Met de deelnemende instellingen en de expertgroep Amputatie worden bij start van de pilot de evaluatiecriteria vastgesteld. Als de evaluatie positief is, zal met informatie uit de pilotinstellingen, bepaald worden of aanscherpingen of wijzigingen van de dataset nodig is. Daarna kan de 6MWT een definitieve plek krijgen in de Revalidatie Impact Scores en wordt dit een verplichte uitkomstmaat voor de revalidatie van patiënten met een beenamputatie.

Stichting Revalidatie Impact heeft in samenwerking met DHD een nieuwe versie van het dashboard uitkomsten opgeleverd. Hierin zijn o.a. de volgende verbeter- en ontwikkelpunten verwerkt:

 • Uitbreiding COPM-grafieken: splitsbaar voor performance en satisfaction, % meetparen met 2 of meer punten verschilscore, uitkomst uitgezet tegen meetperiode.
 • Trends in de tijd: meerdere jaren in 1 grafiek.
 • Weergave van de USER-uitkomsten: per domein en nu ook met de niet verplichte vragen.
 • Makkelijkere interpretatie grafieken, want deze geven nu aantal metingen weer.
 • Uitbreiding downloadmogelijkheden.

Vragen? Neem dan contact op met Inge Verhoogt via I.Verhoogt@revalidatie-impact.nl

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de voortgang COPM pilot binnen de kinderrevalidatie
 • upgrade van het Revalidatie Impact Scores dashboard
 • de toetsing voor opname in het landelijke register van Kwaliteitsregistraties

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact juli 2023

De voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te lezen in het archief. Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Het is Revalidatie Impact gelukt om in de eerste toetsingsronde te komen voor opname in het register voor Kwaliteitsregistraties. Dit bevestigt dat Revalidatie Impact een van de voorlopers is in de medische registraties van Nederland. Opname als kwaliteitsregistratie is een belangrijke stap, omdat revalidatie-instellingen daarna bijvoorbeeld geen toestemming meer hoeven te vragen aan patiënten voor het verwerken van gepseudonimiseerde data in kwaliteitsgegevens.

Voor het goed functioneren van kwaliteitsregistraties in de zorg, schiet de nu geldende wetgeving tekort. Een noodzakelijke wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) voorziet in een wettelijke verwerkingsgrondslag voor registratiehouders én kwaliteitsregistraties om (bijzondere-) persoonsgegevens te mogen verwerken.  De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en verplichte aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data.

Begin mei konden registers zich melden voor de eerste 3 toetsingsrondes waarin 30 kwaliteitsregistraties worden getoetst. Voor Stichting Revalidatie Impact heeft opname in het register voor kwaliteitsregistraties prioriteit. Daarom heeft de stichting er alles aan gedaan om aan alle voorwaarden te voldoen. Met succes: Revalidatie Impact is geplaatst in de eerste toetsingsronde. Dat betekent dat we horen bij de 10 landelijke kwaliteitsregistraties die als eerste getoetst zullen worden. Uiterlijk 9 juni 2023 moeten alle bewijsstukken en het uitgebreide aanvraagformulier worden ingediend. Er is al veel voorbereidend werk gedaan. We zullen ons de komende weken richten op het compleet maken van alle gevraagde informatie.

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • Upgrade Revalidatie Impact Scores dashboard en data dictionary 2.0
 • Eerste spiegelbijeenkomst op 23 januari
 • COPM en PROMIS pilot

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact januari 2023

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de uitbreiding van de dataset met PROMIS
 • de oprichting van de Expertgroep Amputatie
 • en roept op tot gegevensaanlevering

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact augustus 2022

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Social Media

Heb je een vraag?

Neem contact op