Contact

Bel (030) 273 93 84

FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Stichting Revalidatie Impact

Wanneer is Stichting Revalidatie Impact opgericht?

De stichting is opgericht in december 2019.

Hoe zijn de zetels in het bestuur van de stichting verdeeld?

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. Er zijn twee zetels voor Revalidatie Nederland, twee zetels voor de VRA en één zetel voor een patiëntvertegenwoordiger.

Hoe is het werkveld betrokken bij Stichting Revalidatie Impact?

Het bestuur en de Wetenschappelijke Raad van Stichting Revalidatie Impact wordt o.a. gevormd door artsen, bestuurders en onderzoekers uit de revalidatiesector. In het bestuur zijn de Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland vertegenwoordigd.

Er zijn expertgroepen die de Wetenschappelijke Raad adviseren over de meest geschikte meetinstrumenten en rapportages per (hoofd)diagnosegroep. Expertgroepen worden gevormd door een patiëntvertegenwoordiger, revalidatieartsen en/of onderzoekers binnen een bepaalde diagnosegroep uit de revalidatiegeneeskunde.

Uitkomstmaten

Met welke uitkomstmaten worden de Revalidatie Impact Scores gemeten?

De set uitkomstmaten waarmee gestart wordt, bestaat uit de Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie (USER), de Pain Disability Index (PDI) en de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Deze meetinstrumenten worden al breed toegepast in de sector. De USER wordt door de behandelaar ingevuld en de PDI door de patiënt. Daarnaast is er een pilot opgestart voor Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). De data dictionary beschrijft hoe deze meetinstrumenten in de dataset terecht moeten komen.

Wat is de USER?

De USER is een generiek meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.

De USER, bestaat uit 30 items in 6 domeinen: mobiliteit, zelfverzorging, cognitief functioneren, pijn, vermoeidheid en stemming.

De vragen van de USER worden gescoord op een schaal van 0 tot 5 of een schaal van 0 tot 100 en worden ingevuld door een behandelaar (ROM).

Wat is de PDI?

De PDI is een vragenlijst met 7 vragen over de invloed die pijnklachten op iemands leven hebben. De patiënt vult deze vragenlijst in (PROM). Het instrument meet iemands beperkingen in het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten: de mate van “sociale hinder”. Het gaat om de gemiddelde invloed van de pijn, niet als de pijn het ergst is. De vragenlijst bestaat uit zeven items die elk één deelgebied vertegenwoordigen.

Wat is de COPM?

De Canadian Occupational Performance Measure (COPM) identificeert de belangrijkste problemen die de patiënt ervaart en meet de veranderingen in het beeld dat de patiënt heeft van zijn dagelijks handelen gedurende het behandelproces. Bij jonge kinderen betreft dit de door de ouder geobserveerde problemen. De patiënt of diens ouder maakt samen met de therapeut een selectie uit de items van de belangrijkste problemen (max. 5) en beoordeelt elk probleem op een schaal van 1 tot 10 op de twee hoofdscores: uitvoering en tevredenheid. Vervolgens worden de scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal problemen. Door per hoofdscore (uitvoering en tevredenheid) de scores van de beginmeting en eindmeting met elkaar te vergelijken, wordt inzicht gekregen in de mate waarin de patiënt (en/of diens ouder) vooruitgang ervaart op de geformuleerde problemen.

Op dit moment vindt de gegevensverzameling alleen plaats binnen de kinderrevalidatie, en wel voor de therapeutische peutergroepen (TPG) en de mytylschoolkinderen tot en met 8 jaar.

Welke uitkomstmaten worden in de toekomst toegevoegd?

Stichting Revalidatie Impact heeft het doel de dataverzameling stapsgewijs uit te breiden met nieuwe uitkomstmaten. Bij elke nieuw gekozen uitkomstmaat zal met een aantal revalidatie-instellingen een korte pilotfase doorlopen worden.

Op dit moment is er een pilot voor Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). De data dictionary beschrijft hoe de meetinstrumenten in de dataset terecht moeten komen.

Op termijn zullen meer (generieke) uitkomstmaten volgen, wanneer deze bekend zijn wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Gegevensaanlevering

Ik kan niet inloggen?

Klik op ‘wachtwoord vergeten’. Weet u niet wat uw gebruikersnaam is? Neem dan contact op met uw lokaal beheerder. Neem voor overige vragen contact op met DHD via telefoonnummer 030 799 61 65 of per e-mail: info@dhd.nl

Wie beheert en ontwikkelt de ICT voor gegevensaanlevering?

Stichting Revalidatie Impact werkt hiervoor samen met de stichting DHD (Dutch Hospital Data).

Waar kan ik resultaten vinden?

Wanneer u data aanlevert via het Datahub-portaal krijgt u vrijwel direct terugkoppeling op mogelijke fouten in de data. Dit wordt weergegeven in het verwerkingsverslag. Het Datahub-portaal is ook de plek waar voortgang kan worden bijgehouden. Meer informatie over feedback over aangeleverde gegevens staat beschreven in de Gebruikershandleiding Registraties via Datahub.

De uitkomsten van uw gegevensaanlevering zijn terug te zien in het Dashboard op https://ri.dhd.nl. Het autorisatieniveau van uw account bepaalt welke gegevens u kunt inzien.

Hoe vaak moet ik data aanleveren?

Elk kwartaal wordt een gegevensaanlevering verwacht, hiervoor ontvangt u een reminder. De aanlevering is een totaal-aanlevering. Dit betekent dat we in elk bestand de data vanaf 1 januari van het aangeleverde jaar verwachten. Wanneer er een nieuw bestand wordt aangeleverd van een jaar dat reeds is aangeleverd, wordt de oude data van dat jaar verwijderd en de nieuwe data opgeslagen. Dus ook na kleine correcties in de data, dient u het volledige bestand vanaf 1 januari opnieuw aan te leveren.

In de bestandsnaam geeft u aan van welk jaar het bestand data bevat. Voor de eerste aanlevering verwachten wij, indien mogelijk twee bestanden:

  • één bestand met de data van 2022
  • één bestand met de data van 2021

Heb je een vraag?

Neem contact op