Contact

Bel (030) 273 93 84

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Revalidatie Impact. Stichting Revalidatie Impact is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

 

Hoe werkt Stichting Revalidatie Impact?

Stichting Revalidatie Impact stelt zich ten doel de revalidatiezorg verder te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie. Door resultaten met elkaar te vergelijken kunnen revalidatie-instellingen leren en verbeteren.

Hierin werkt Stichting Revalidatie Impact samen met verwerker Dutch Hospital Data (DHD). Stichting Revalidatie Impact is registratiehouder van Revalidatie Impact Scores, DHD is de verwerker en zorgaanbieders zijn verwerkingsverantwoordelijken.

Medewerkers van Stichting Revalidatie Impact hebben geen toegang tot persoonsgegevens van patiënten van wie gegevens opgenomen zijn in de Revalidatie Impact Scores databank bij DHD. Bij beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst, na het verstrijken de bewaartermijn, of op verzoek van de zorgaanbieder kunnen gegevens door DHD verwijderd worden uit de databases. Indien een patiënt te kennen geeft niet langer te willen deelnemen, zal DHD deze patiënt uit bestaande databases en mogelijke back-ups verwijderen voor zover er in de database en mogelijke back-ups tot de betreffende individuele patiënt herleidbare gegevens zijn geregistreerd en deze met redelijke inspanning in de database getraceerd kunnen worden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Revalidatie Impact Nieuwsbrief

Als u heeft aangegeven dat u graag de Revalidatie Impact nieuwsbrief wilt ontvangen, stuurt Stichting Revalidatie Impact u de Nieuwsbrief.

De gegevens die Stichting Revalidatie Impact verwerkt als u heeft aangegeven dat u de Revalidatie Impact nieuwsbrief wilt ontvangen:

 • naam
 • geslacht
 • functie
 • e-mailadres
 • eventueel telefoonnummer

U kunt op elk moment aangeven dat u niet meer op de hoogte wilt worden gehouden door Stichting Revalidatie Impact. In het emailbericht behorende bij de nieuwsbrief staat ‘Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een reply op deze e-mail.’ Indien u zich heeft afgemeld, dan verwijderen we uw gegevens. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 14 dagen af te handelen.

 

Website www.revalidatie-impact.nl

Op deze site worden geen persoonsgegevens verzameld/verwerkt. Wij verzamelen geen cookies en hebben daarom geen cookiebanner actief.

Stichting Revalidatie Impact gebruikt geen statistiekenprogramma om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

 

Relatiebeheersysteem

Stichting Revalidatie Impact sluit overeenkomsten met zorgaanbieders en verwerkt in dat kader gegevens van contactpersonen. De gegevens die Stichting Revalidatie Impact verwerkt van zorgaanbieders:

 • naam
 • (email)adres
 • eventueel telefoonnummer
 • functie

De gegevens zijn noodzakelijk voor:

 • het sluiten van een overeenkomst.
 • contact t.a.v. wijzigingen betreffende overeenkomsten

Deze gegevens worden 7 jaar bewaard na het laatste contact.

 

Verstrekking aan derden

Stichting Revalidatie Impact zal uw persoonsgegevens niet verstrekken of verkopen aan derden, tenzij Stichting Revalidatie Impact daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte (EER).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Revalidatie Impact. U kunt een verzoek tot:

 • inzage
 • correctie
 • verwijdering
 • gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
 • verzoek tot intrekking van uw toestemming
 • bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

sturen naar info@revalidatie-impact.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen om u te identificeren. Stichting Revalidatie Impact reageert binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit laten weten aan ons via info@revalidatie-impact.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Binnen de Stichting Revalidatie Impact kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 

De functionaris gegevensbescherming

Stichting Revalidatie Impact heeft ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Haar naam is Gwyn Schardijn. U kunt onze FG bereiken via info@revalidatie-impact.nl. Benoem in dit bericht dat het een vraag voor de FG betreft.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld door het Bestuur van Stichting Revalidatie Impact op 22 september 2023. Stichting Revalidatie Impact behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Wanneer de privacyverklaring is gewijzigd, wordt dit via de website van Stichting Revalidatie Impact gecommuniceerd (https://www.revalidatie-impact.nl/).

 

Contactgegevens

Stichting Revalidatie Impact
Oudlaan 4, Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Mailadres: info@revalidatie-impact.nl

 

Heb je een vraag?

Neem contact op