Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

Dataset

De Dataset bepaalt de (on)mogelijkheden van Revalidatie Impact Scores. Het is daarom belangrijk dat van elk gegevenselement compleet helder is wat er bedoeld wordt en wat er precies uit de lokale systemen in de revalidatie-instellingen gehaald moet worden.

Er wordt een optimale “dekking” van het gehele revalidatieveld nagestreefd. Hierdoor zal de Dataset ten opzichte van de startsituatie sterk groeien. Na verloop van tijd zullen meetinstrumenten vervangen kunnen worden door betere, en worden de gegevens ten behoeve van subgroep analyse en case mix correctie verder verfijnd. De Dataset zal dus steeds in beweging zijn, waarbij er wel voor gewaakt wordt dat het aantal versiewijzigingen voor alle betrokkenen beheersbaar blijft.

Er zijn in de eerste versie van de Dataset vier gegevensgroepen te onderscheiden:

  1. Algemene patiëntgegevens. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor de analyse van alle uitkomstmaten (zowel generieke als diagnosespecifieke uitkomstmaten).
  2. Diagnosespecifieke patiëntgegevens. Dit zijn gegevens die alleen nodig zijn voor analyses binnen de desbetreffende diagnose(groep).
  3. Deze gegevens omvatten de uitkomstmaten (minimaal een begin- en eindmeting, inclusief de datums en de itemscores).
  4. Instellingsgegevens (instelling, locatie, team (optioneel)).

De eerste twee gegevensgroepen worden gebruikt voor case mix correctie en subgroepanalyse. De derde groep bevat de uitkomstmaten zelf. De vierde groep wordt gebruikt om tussen instellingen en het landelijk gemiddelde, locaties onderling en eventueel teams, ook onderling, te spiegelen.

Klik hier voor meer informatie over de dataset.

Heb je een vraag?

Neem contact op